Til forside
 

Begrundelse for fredning og retningslinier for administration

Det har op gennem 1990'erne - efter Bygningskulturudvalgets betænkning - været et ønske, at Det Særlige Bygningssyns indstillinger til fredning blev udførligt begrundede. I ældre indstillinger kan fredningsbegrundelsen blot være, at bygningen har "væsentlig kulturhistorisk og arkitektonisk værdi". Dette er dog ikke nødvendigvis udtryk for lemfældig sagsbehandling, idet beskrivelsen af det pågældende fredningsemnes kvaliteter fremgår af det baggrundsmateriale, som Bygningssynet har foretaget sin vurdering ud fra.

I eksemplet "Enggården" lægger Bygningssynet vægt på, at avlsbygningernes oprindelige vinduer, udvendige døre og porte opretholdes tillige med den tidligere hesteomgang i laden. Derved udstikker Bygningssynet i fredningsindstillingen retningslinier for fredningsmyndighedens administration af bygningerne i den fremtidige byggesagsbehandling. I den forstand angiver Bygningssynet på forhånd en tålegrænse for ændringer af avlsbygningernes ydre og for hesteomgangens vedkommende af ladens indretning.

Samtidig påpeger Bygningssynet, at der er behov for en aktuel istandsættelse af de ydre bygningsdele, vinduer døre og porte på avlslængerne. Det fremgår implicit, at istandsættelsen bør udføres på traditionel vis.

Med hensyn til stuehuset går Bygningssynet videre. På sigt kunne Bygningssynet således ønske sig, at det nuværende vindfang erstattes af et vindfang i træ, svarende til det tidligere, og at den overdækkede veranda over havedøren ligeledes genskabes. Bygningssynet peger her på en genopretning - arkitektonisk rehabilitering - af bygningen. Forslaget indebærer en tilbageføring af bygningen til et tidligere kendt udseende. Alternativt kunne Bygningssynet for eksempel have anbefalet udskiftning af de nævnte elementer med nye af høj arkitektonisk kvalitet og i nutidig udformning.

Ud fra en administrativ synsvinkel, er det ulig nemmere at håndtere en tilbageføring, når der, som i dette tilfælde, foreligger dokumentation af bygningens tidligere udseende. Der er en facitliste, man kan forholde sig til. Det er også givet, at "ensartethed i stil" vil understrege bygningsanlæggets helhedskarakter, hvilket i dette tilfælde forekommer rimeligt, da fredningsbegrundelsen er en tidsbestemt byggeskik. - Men det rehabiliterede stuehus bliver ikke mere "oprindeligt" efter disse tiltag.