Til forside
 

Arkitektur og tålegrænse

Ud fra et arkitektonisk synspunkt kan der stilles spørgsmål ved, om stuehuset "kan bære", at den ene tagflade er afdækket med eternit, medens den anden står stråtækt (delvis suppleret med pandeplader). Materialernes møde langs tagryggen og ved halvvalmene over gavlene er ikke løst på en ordentlig måde.

Det kan så diskuteres, om alle tagfladerne burde afdækkes med eternit. Denne løsning er imidlertid vanskelig at gennemføre rent teknisk, og den bliver let arkitektonisk kluntet omkring halvvalmene.

En anden mulighed kunne være at afdække alle stuehusets tagflader med pandeplader. Derved ville alle gårdens tage være afdækket med samme materiale og et helhedspræg være opnået. (Den situation forelå i efteråret 2000, se fig. 14)

I det aktuelle tilfælde taler alt for ét tagmateriale på stuehuset. Da strå er udelukket af økonomiske grunde og eternitpladerne vanskelige at have med at gøre, må løsningen blive pandeplader. Mulighederne for at opnå æstetisk og teknisk tilfredsstillende løsninger i mødet mellem tagfladerne og ved tilslutningerne omkring skorstensfødderne spiller her en afgørende rolle.

Men spørgsmålet er, om man set i forhold til traditionen, hvor pandeplader alene benyttes på driftsbygninger, kan forlige sig med tanken om pandeplader på et stuehus. Hvilken vægt skal det arkitektoniske have i forhold til byggeskikken?