Til forside
 

Betragtning over "hensigtsmæssig funktion"

Af bygningsfredningslovens § 1, stk.2 fremgår: "Ved lovens administration skal der lægges vægt på, at de bygninger, der værnes, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyntagen til bygningernes særlige karakter tjener til deres opretholdelse på længere sigt."

Grundlæggende handler fredning om "opretholdelse" af det fredede. Når der peges på "funktion", er det ud fra det grundsyn, at bygninger bevares bedst ved at være i brug. En bygning i brug er løbende under opsyn, og skavanker og skader vil blive udbedret før, de udvikler sig til problemer, der kan true bygningens eksistens. I denne sammenhæng er "funktion" synonym med en uspecificeret "brug".

Men funktionen skal være "hensigtsmæssig". I bemærkningerne til 1979-loven anføres: "Det har i praksis været et ledende princip ved lovens administration, at der søges sikret vor bygningsarv en hensigtsmæssig funktion i dagens samfund. Bygningerne skal leve og fungere i det miljø, hvori de findes. Den bedste sikring for en bevaringsværdig bygning er, at den har en tidssvarende og økonomisk rentabel funktion. Men det er samtidig en forudsætning, at en bevaringsværdig bygnings ændrede funktion respekterer bygningens fredningsmæssige værdier." (min kursivering)

En fredning er ikke til hinder for, at en eksisterende lovlig anvendelse af bygningen kan fortsætte. Omvendt kan fredningsmyndigheden ikke forlange bygningens funktion opretholdt, for det er bygningen, der fredes, ikke funktionen. Fredningsmyndigheden kan heller ikke kræve en anden anvendelse af bygningen. I den henseende er bygningens ejer suveræn. Hvorvidt funktionen eller en "ændret funktion" er "tidssvarende" og "økonomisk rentabel", er det op til ejeren at afgøre.

Men "hensigtsmæssig" er snævert forbundet med bygningens "opretholdelse på længere sigt". Det vil sige, at fredningsmyndigheden er pålagt et tidsperspektiv, da den fredede bygning i princippet skal opretholdes "for evigheden". Fredningsmyndigheden skulle således ikke behøve at stille sig tilfreds med en hvilken som helst "her og nu" funktion eller acceptere et hvilket som helst byggearbejde, der måtte være afledt heraf.