Til forside
 

Betragtning over "genfredning"

Overgangen fra én brug til en anden - genbrug - er en skelsættende begivenhed i en bygnings liv. Ved landbrugets driftsbygninger vil sporene efter den tidligere brug forsvinde i større eller mindre omfang og de bygningsmæssige rammer blive forandrede både i det ydre og i det indre. Når omdannelsen udføres kvalificeret, vil dét, som kommer til, opveje dét, som mistes. Og der er flere eksempler på, at en nedslidt eller misligholdt bygning er blevet rehabiliteret ved genbrug.

Men ethvert indgreb i bygningerne påvirker værdierne. Der vil ske en forskydning bort fra de værdier, der udgjorde fredningsgrundlaget. Dette burde føre til en revurdering af fredningen med henblik på en ny begrundelse for bygningernes opretholdelse. For eksempel kan det ikke være rimeligt, at bruge referencerammen: "fredet driftsbygning", når kursuscentrets "fredede undervisningsfløj" på et senere tidspunkt ønskes ombygget til ferieboliger.

Indirekte foretager fredningsmyndigheden løbende en slags administrativ justering af fredningsgrundlaget i forbindelse med behandlingen af byggesager. Men det kunne overvejes, om Det Særlige Bygningssyn i højere grad burde inddrages i sager om genbrug af fredede bygninger.

Bygningssynet kunne, ligesom det sker ved større og principielle sager, få forelagt byggeprogram eller byggeprojekt til udtalelse. Er projektet uforeneligt med fredningens sigte kan Bygningssynet anbefale, at det afvises. Fredningsmyndigheden følger altovervejende Bygningssynets anbefalinger. Der er eksempler på, at Bygningssynet har skønnet, at gennemførelsen af et bestemt byggeprojekt ville få uønskede konsekvenser for fredningsværdierne, men at projektet er den eneste mulighed, hvis bygning fortsat skal bestå. I sådanne tilfælde har Bygningssynet været motiveret for at ophæve fredningen.

Det kunne også være en mulighed at præsentere Bygningssynet for de realiserede projekter til genbrug med henblik på revurdering af bygningernes fredningsværdi, som om det drejede sig om nyfredning. For en sådan genfredning taler, at det kan være vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af et byggeprogram eller byggeprojekt, ligesom fredningsværdierne kan have lidt overlast ved gennemførelsen af projektet.