Til forside
 

Betragtning over bevaringens ambitionsniveau

Der har været talt om på ny at operere med fredningsklasser. Ønsket er affødt af et stadig øget antal fredede bygninger og en stadig reduktion af ressourcerne til deres opretholdelse men også af det forhold, at de fredede bygninger alt andet lige repræsenterer mere eller mindre fremtrædende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Dette fører til en betragtning over, hvorvidt de fredede bygninger vil kunne "systematiseres" efter administrationspraksis - eller den måde, de ønskes opretholdt på - frem for efter deres formelle værdi som fredet.

Det Særlige Bygningssyns indstilling af en bygning til fredning angiver, hvad det er, der ønskes bevaret. Begrundelsen bygger på den dokumentation, der foreligger i fredningssagen. Heraf fremgår en beskrivelse af bygningens fremtræden, konstruktion og tilstand, ligesom der vil være redegjort for særlige kulturhistoriske eller arkitektoniske forhold af betydning ved den pågældende bygning.

Fredningsgrundlaget - dokumentation og indstilling - danner udgangspunkt for det efterfølgende bevaringsarbejde. Fredningsmyndigheden kan her have en selvstændig interesse i at klargøre, hvilket ambitionsniveau man vil anlægge i administrationen. Ved at graduere ambitionsniveauet understøttes samtidig koblingen mellem fredningsvurdering og valg af fremgangsmåde i bevaringsarbejdet.


Niveau 1. Museal bevaring
Strategien kan omfatte hele bygningen eller særlige dele af en bygning for eksempel en speciel bygningskonstruktion, en bestemt bygningsindretning m.v. Vedligeholdelse, restaurering og genopretning udføres i overensstemmelse med bygningens eller bygningsdelens antikvariske karakter. Bygningen bruges passivt i den skikkelse den forefindes.

Niveau 2. Reguleret bevaring
Der tages i videst muligt omfang vare på de bestående værdier i bygningens ydre og indre. Vedligeholdelse og restaurering udføres traditionelt, hvor byggeteknik og materialer tilpasses bygningens alder og karakter. En eventuel genopretning må sigte mod at genskabe det oprindelige. Bygningen bruges aktivt indenfor de begrænsninger, som kvaliteterne i bygningens ydre og indre sætter.

Niveau 3. Reguleret bevaring af bygningens ydre
Der tages i videst muligt omfang vare på de arkitektoniske værdier, der knytter sig til bygningens ydre, og til bygningens kulturhistoriske værdier. Vedligeholdelse og restaurering udføres traditionelt dog med mulighed for at anvende moderne byggeteknik og materialer. Ved eventuelle tilbygninger kan der anvendes et moderne formsprog. Bygningen bruges aktivt underlagt de begrænsninger, som sættes af hensynet til bygningens helhedskarakter og historie.

I store træk svarer niveau 2 til fredningsmyndighedens generelle administrationspraksis i dag. Niveau 1 repræsenterer derimod en skærpet administration, som blot kan komme på tale i begrænset omfang, når det drejer som om "umistelige" bygninger eller bygningsanlæg. Niveau 3 svarer til administrationen af de tidligere B-fredninger.