Til forside
 

Hovedlinier

For at en bygning kan fredes, skal den have væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi og som hovedregel være mere end 50 år gammel. Men også yngre bygninger kan fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller andre særlige omstændigheder. Omgivelser, som for eksempel et gårdsrum eller en have, kan indgå i fredningen, hvis der er tale om en vigtig del af den helhed, man ønsker af sikre.

Alle kan komme med ideer til fredning, men det er fredningsmyndigheden, der beslutter, om der skal rejses fredningssag. De fleste fredningssager rejser fredningsmyndigheden på baggrund af temagennemgange, hvor særlige typer af bygninger registreres og analyseres for at finde de mest repræsentative eksempler, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har en særlig ret til at fremsætte fredningsforslag.

Et forslag skal forelægges Det Særlige Bygningssyn. En bygning kan kun fredes, hvis Det Særlige Bygningssyn finder, at bygningen har tilstrækkelig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, og derfor kan indstille bygningen til fredning.

Hovedindholdet i en fredning er, at bygningen skal opretholdes, som den er. Ethvert bygningsarbejde, der ændrer ved de eksisterende forhold kræver tilladelse fra fredningsmyndigheden. Det vil i praksis sige alle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse.

Fredningsmyndigheden skal forelægge ansøgninger om bygningsarbejder for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. I betragtning af det store antal byggesager er der indgået aftale om, at det kun er større og principielle byggesager, der forelægges. Bygningssynet får dog en liste over ansøgninger og kan spørge til de enkelte sager.

Fredningsmyndighedens afgørelser er endelige. De kan ikke påklages. Har fredningsmyndigheden ikke inden tre måneder taget stilling til en ansøgning om tilladelse, kan et påtænkt byggearbejde sættes i gang. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år.

Bygningsfredningen er en erstatningsfri regulering af ejerens råderet over den fredede bygning. Der ydes således ikke erstatning i forbindelse med en bygningsfredning. Men ejeren kan søge fredningsmyndigheden om støtte til istandsættelse og restaurering af sin fredede bygning. Støtten gives i form at tilskud, lån, brugte byggematerialer og sagkyndig bistand. Der gives ikke støtte til almindelig vedligeholdelse eller til modernisering af bygningerne.

Ejeren af en fredet bygning kan fratrække udgifter, der er forbundet med bygningens vedligeholdelse, på selvangivelsen. Ordningen, som kaldes "forfald-pr-år", bliver administreret af Bygnings Frednings Foreningen - BYFO. Endvidere kan ejeren søge om fritagelse for at betale grundskyld, hvis der tinglyses en såkaldt bevaringsdeklaration på ejendommen. Med denne fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning bliver afvist