Til forside

Arbejdsmodel

Sammenfattende betragtning

 
 
 
 
 
 

 

 

Arbejdsmodel

Arbejdsmodel, trin 1:
Bygninger repræsenterer materielle værdier, der kan måles med en økonomisk målestok. Det kan være værdien af de materialer, som bygningerne består af, værdien af den arbejdsindsats, der er medgået til at samle materialerne, og endelig er der bygningernes brugsværdi, når de er rejst.

Men bygninger repræsenterer også immaterielle værdier, hvorved vi forstår den betydning, vi tillægger bygningerne. Den har vi ikke umiddelbart nogen fælles målestok for.

På den anden side er de bygninger, vi færdes i, og vore nære omgivelser i det hele taget vigtige for os. De danner ramme om vor daglige aktivitet og sociale liv. Denne "brugsværdi" bevirker, at vi oplever en tilknytning til bygningerne, som får os til at identificere os med dem. En målestok kunne derfor være, hvorvidt bygningerne og omgivelserne fremmer en følelse af "identitet" hos den enkelte.


Arbejdsmodel, trin 2:
Denne "identitetsgivende" værdi har blandt andre psykologen P.H. Kühl prøvet at beskrive som sammensat af en række del-værdier:

- herlighedsværdi
- skønhedsværdi

en smuk bygning med en storslået landskabelig beliggenhed

- genkendelsesværdi
- orienteringsværdi

en markant bygning, der huskes, og som i dagligdagen fungerer som vejviser

- symbolværdi
- affektionsværdi
en bygning, der har været ramme om vigtige begivenheder, og som derfor omfattes af veneration


Arbejdsmodel, trin 3:
Vi taler ofte om "gamle bygninger". Det drejer sig ikke så meget om bygningernes eksakte alder, men vores oplevelse af, at de er gamle - er "historiske".

Til de "identitetsgivende" værdier kan derfor lægges:

- kontinuitetsværdi
- traditionsværdi
en bygning, som afspejler "et langt liv", og som behandles på "gammeldags måde"

De "identitetsgivende" værdier er i spil, når der sker forandringer i omgivelserne. Det er her begrebet bevaring får sit almene indhold.


Arbejdsmodel, trin 4:
Siger vi, at vi registrer omgivelserne med vores følelser og forstand, fremkommer et andet værdi-sæt: oplevelsesværdi og fortælleværdi.

Oplevelsesværdien tager afsæt i den umiddelbare erkendelse af omgivelserne. En bygning, der på grund af dens særprægede udseende eller karakter er særlig udtryksfuld, tillægges oplevelsesværdi. Det kræver ingen særlige kundskaber at formulere, at en bygning har oplevelsesværdi.

Fortælleværdien bygger på en forstandsmæssig erkendelse af omgivelserne. Således er en vis forhåndsviden nødvendig for at kunne formulere en bygnings fortælleværdi. En bygning, som vi kan bringe ind i en sammenhæng, bliver meningsfuld for os. Bygningen bliver en brik i genfortællingen af historien.

Registreringen kan være styret af:
Omgivelserne kan
de kan være særligt
hvorfor de tillægges
følelse
fornemmes
udtryksfulde
oplevelsesværdi
forstand
forstås
meningsfulde
fortælleværdi

Når vi opererer med kategorierne følelse og forstand, er vi alle lægmænd.


Arbejdsmodel, trin 5:
Fagfolk har hver deres synsvinkel, de ser og analyserer omgivelserne under. De forskellige faglige paradigmer er underbygget erfaringsmæssigt og videnskabeligt. Begreberne oplevelsesværdi og fortælleværdi kan henføres under henholdsvis et kunstnerisk og et historisk syn på omgivelserne.

Når det drejer sig om bygninger, tager arkitekten stilling til den arkitektoniske værdi, og historikeren til den historiske eller bredere: den kulturhistoriske værdi. Det er disse to værdisæt, der traditionelt har udgjort grundlaget for det professionelle bevaringsarbejde.


Arbejdsmodel, trin 6:
Defineres arkitektur som bygningskunst, vurderes bygningerne som værker ud fra kunstneriske kriterier.

I vurderingen af en bygnings arkitektoniske værdi indgår en række aspekter eller kriterier, som er afgørende for, hvorvidt bygningen har arkitektonisk interesse. De vigtigste er:

Tolkning – af samtidens forestillingsverden
  Bygningen er et ”svar på” bygherrens forestilling om byggeopgaven og arkitektens ”bud på” opgavens løsning udtrykt i bygningens idégrundlag.

Originalitet - i det kunstneriske koncept
  Bygningen fremstår med et "arkitektonisk hovedgreb", i nyere tid ofte defineret ved overensstemmelse mellem funktion og form. Bygningen afspejler en bevidst brug af de arkitektoniske udtryksmidler.

Stringens - i de æstetiske valg
  Bygningen fremstår afklaret i konstruktion, valg af materialer, proportioner m.v.

Kvalitet - i udførelsen
  Bygningen er opført af gode materialer, og den tekniske og håndværksmæssige forarbejdning er god i både helhed og detaljer.

 

Arbejdsmodel, trin 7:
Ved den kulturhistoriske vurdering sættes bygningen først ind i en kontekst. Bygningen kan afspejle:

Generelle træk af samfundsudviklingen
  Bygningen betragtes som produkt af samfundets hele teknologiske og økonomiske formåen, værdiforestillinger og organisering på et givent tidspunkt. Bygningen vil afspejle det konkrete liv, den konkrete brug m.v., som bygningen har dannet ramme om gennem tiderne. Bygningen kan sammen med andre bygninger beskrive trin og forløb i samfundsudviklingen.

Særlige træk i samfundsudviklingen
  Bygningen kan have dannet ramme om betydningsfulde historiske begivenheder eller berømte personers virke

Den bygningskulturelle udvikling
 

Den bygningskulturelle udvikling er et udsnit af samfundsudviklingen. Det kan være formålstjenligt at skelne mellem:

- Byggeriets historie
Bygninger vil altid afspejle skiftende tiders funktionskrav og ofte flere teknologiske udviklingstrin fra opførelsestidspunktet og videre frem. Byggeriets historie fokuserer på de generelle træk - "de lange linier" - i udviklingen. I den ældre bygningsmasse vil regionalt betingede forskelle i byggeriet blive aflæst som lokal byggeskik.

- Arkitekturens historie
Arkitekturhistorien beskæftiger sig med forskellige perioders ideologiske og kunstneriske idealer, som de kommer til udtryk i byggestilen. Fokus rettes her på bygninger, som har været arkitektonisk banebrydende - "forbilleder" - og på bygninger af væsentlige bygmestre og arkitekter.


Arbejdsmodel, trin 8:
Bygninger er en kilde til vor viden om fortiden, hvor den de kan supplere anden overleveret dokumentation. Kriterierne for bygningers historiske kildeværdi kan sammenfattes i:

Oprindelighed
  Få bygninger står i samme skikkelse som dengang, de blev opført. Ved ændringer eller tilføjelser har bygningerne fået tilført nye historiske lag. De er undertiden mere fremtrædende og repræsenterer en senere oprindelighed.

Repræsentativitet
 
En bygning kan være et særligt klart eksempel på en bygningstype blandt andre bygninger med samme funktion, en hyppigt forekommende bygningstype inden for et geografisk område, eller en bygningstype fra en bestemt periode, som stadig forekommer i stort tal.

Sjældenhed
  En bygning kan enten være unik - den eneste af sin slags - eller være et af få tilbageværende eksempler på en bygningstype, som tidligere har været almindelig.


Arbejdsmodel, trin 9:
Det arkitektoniske og det kulturhistoriske paradigme er knæsat i bygningsfredningsloven, hvor de to faglige paradigmer indgår på lige fod. Ud fra hvert af dem kan en bygning vurderes som fredningsværdig. I mange tilfælde vil en bygning repræsentere både arkitektoniske værdier og kulturhistoriske værdier. Værdierne kan her optræde med forskellig vægt.

Det er imidlertid vigtigt, at argumentationen, der føres for fredning i det ene paradigme, ikke blandes med argumentationen fra det andet. Kun derved sikres den nødvendige konsistens i argumentationerne. De to paradigmer er i den forstand komplementære.

De faglige paradigmer bliver løbende reformuleret, dels ved forskning i paradigmernes genstand: de værdifulde bygninger, dels ved paradigmernes brug. Vurderinger af samme bygning, foretaget på forskelligt tidspunkt, kan derfor føre til forskelligt resultat.

Det stiller krav om en omhyggelig værdisætning og begrundelse for fredning af en bygning. En fredning, som ideelt set skal vare evigt, bør være begrundet så overbevisende, at den kan tåle mindre forskydninger i de faglige paradigmer.


Arbejdsmodel, trin 10:
Forskellen mellem det arkitektoniske og det kulturhistoriske paradigme kan forenklet illustreres på følgende måde:

Paradigmet
er karakteriseret ved

det arkitektoniske
det kunstneriske

det kulturhistoriske
tiden

der fokuseres på
som i sin substans er

resultatet
værket

processen
sporet

hvor grundværdien er æstetisk autentisk


Arbejdsmodel, trin 11:
Bygninger repræsenterer ved deres håndgribelighed et potentiale. Fagmanden vil tillægge bygninger videnskabelig betydning, da de kan danne grundlag for forskning i bygningskultur og arkitektur. Nogle bygninger kan tydeligere end andre illustrere tidligere tiders levevilkår og samfundsforhold, hvorfor de vil få tillagt pædagogisk betydning.

Bygningernes potentiale vil være et forstærkende motiv for bevaring eller fredning. Fagmanden vil kunne "fremkalde" dette potentiale.


Arbejdsmodel, trin 12:
Også for lægmand repræsenterer bygninger ved deres blotte tilstedeværelse et potentiale. De udgør rammen om vores daglige gøremål. Om vi er i vort eget miljø eller opsøger andre miljøer, består potentialet i den "identitetsgivende" værdi, som vi tillægger det pågældende miljø og dets bygninger, jf. arbejdsmodellens trin 2 og 3.

Når vi færdes på egen hånd på en fremmed lokalitet, bruger vi lokalitetens værdier. Det er en "passiv" brug af lokalitetens herlighedsværdi, skønhedsværdi o.s.v., idet vores tilstedeværelse ikke umiddelbart påvirker værdierne. Men tiltrækker lokaliteten besøgende i større omfang - og bliver de besøgendes færden organiseret - er der tale om en "aktiv" brug af lokaliteten. Lokaliteten er blevet et turistmål og derved en brugsmæssig og økonomisk ressource.

Denne forskydning fra potentiale til ressource kan ikke undgå at påvirke miljø og bygninger.