Til forside
 

Handlingsplanbegrebet

Ved ændringen af bygningsfredningsloven i 1997 blev der indført et nyt begreb i loven: handlingsplaner. Baggrunden herfor var et konstateret behov for en aktiv vejledningsindsats fra fredningsmyndighedens side i forbindelse med genanvendelse af større fredede bygningsanlæg.

Ved fredningen af en række industrianlæg havde det således vist sig vanskeligt at opretholde fredningsværdierne, når bygningerne skulle tages i anvendelse til nye formål. I bemærkningerne til lovforslaget henvises blandt andet til et pilotprojekt ved en række fredede bygninger på DSB’s Centralværksteder i Århus, der gik ud på at analysere de enkelte bygningers egnethed til forskellige formål.

På denne baggrund konkluderes: "Disse forsøg har vist, at det ofte er nødvendigt allerede på fredningstidspunktet at gennemføre analyser af bygningens fremtidige muligheder - handlingsplaner. Herved kan ejeren og fredningsmyndigheden få et fælles grundlag for, hvad der fremtidigt kan ske uden at antaste fredningsværdierne." (min kursivering)

Og videre siges: "Også for allerede fredede bygninger vil det kunne være nødvendigt at gennemføre sådanne handlingsplaner. Det er for eksempel tilfældet med mange avlsbygninger på fredede herregårde og bondegårde. Med de store ændringer, som i disse år gennemføres i landbruget, vil der således fremover være behov for at genanvende en lang række bygninger, som tidligere har været anvendt til landbrugsproduktion til andre formål."

I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser forskydes vægten fra de brugsmæssige muligheder til de bygningsmæssige konsekvenser. Bestemmelsen i § 16, stk.1, nr.2 skal således sikre, at ejer og fredningsmyndighed får mulighed for "allerede inden fredningen gennemføres, at danne sig et billede af fremtidige ombygnings- og ændringsmuligheder i respekt af fredningen. Dette forudsætter, at der forud for beslutningen om at frede foretages en belysning af bygningernes aktuelle tilstand og istandsættelsesbehov og deres anvendelses- og ombygningsmuligheder. Resultatet kan være en handlingsplan, der belyser de byggearbejder, det vil være muligt og nødvendigt at udføre af hensyn til bygningens fremtidige indretning og anvendelse." (min kursivering)