Til forside
 

Undersøgelsesprogrammet

I det følgende gengives uddrag af undersøgelsesprogrammet for de tre handlingsplaner:

Arbejdsgrundlaget er:

en bygningshistorisk redegørelse for bygningernes oprindelige anvendelse og karakter
en beskrivelse af bygningernes fremtræden og bygningsmæssige
tilstand
en redegørelse for fredningsforhold: fredningens omfang, fredningstidspunkt, eventuel begrundelse for fredningen, fredningshistorie (fredningsklasser)
en redegørelse for bygningernes fremtræden og bygningsmæssige tilstand på fredningstidspunktet
en oversigt over udførte bygningsarbejder (tilladelser til byggearbejder) fra fredningstidspunktet og frem til i dag

Analysemodellen skal belyse følgende overordnede anvendelseskategorier:

landbrugsmæssig anvendelse (eks: alternative driftsformer)
anden erhvervsmæssig anvendelse (eks: former for produktions- eller servicevirksomhed)
anvendelse til beboelse (eks: forskellige boligformer eller boligorganisationsformer)
anvendelse til offentligt formål (eks: institutioner, tekniske anlæg m.v.)
andet (eks: fritidsanlæg m.v.)

Fremgangsmåden består af følgende elementer:

inden for den enkelte anvendelseskategori opstilles et idékatalog
på baggrund af idékataloget udvælges en række anvendelsesformål
de bygningsmæssige konsekvenser af anvendelsesformålene illustreres diagrammatisk
på baggrund heraf udvælges specifikke anvendelsesformål, som illustreres og beskrives som forslag

Forslagene behøver ikke nødvendigvis at være økonomisk realistiske. Der opstilles ikke økonomiske modeller eller overslag.

Undersøgelsen omfatter to niveauer:

Niveau 1. Bygningsanlægget:
Som udgangspunkt skal bygningsanlægget kun have ét anvendelsesformål. Det vil sige: er anvendelsesformålet "boliger", skal alle bygningerne og næromgivelserne (gårdsplads og have) gives en funktion i forhold hertil. Det kan ikke udelukkes, at der under arbejdet fremkommer ideer, som peger i retning af kombinerede anvendelsesformål.

Niveau 2. Den enkelte bygning:
Udgangspunktet er den enkelte bygnings nuværende fremtræden (areal, opdeling, konstruktion, materialer m.v.) og fredningsværdier (arkitektonisk, bygningshistorisk).

Der vil under arbejdet blive tale om en vekselvirkning mellem de to niveauer.

Specifikke forudsætninger:

Ud over de særlige fredningsværdier ved bygningsanlægget som helhed og den enkelte bygning indgår blandt andet: stedets karakter, herunder den landskabelige beliggenhed, nærheden til bysamfund og infrastrukturanlæg, bygningernes karakter, bygningsmaterialer m.v.